Przygotowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla branży tekstylno-odzieżowej

Konfederacja Lewiatan w partnerstwie z Instytutem Analiz Rynku Pracy i Związkiem Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan realizuje projekt  „Przygotowanie modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla branży tekstylno-odzieżowej”, zgodnie z umową UDA-POWR.02.15.00-00-1010/18-00, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od: 01.09.2018 r. – 29.02.2020 r.

Obszar realizacji projektu: cała Polska

Biuro projektu: Konfederacja Lewiatan, Warszawa (00-727), ul. Zbyszka Cybulskiego 3; tel. (22) 55 99 900; fax. (22) 55 99 910

Celem głównym projektu jest przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu dla branży poprzez opracowanie we współpracy z placówkami kształcenia zawodowego oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym modelowego programu praktycznej nauki zawodu dla zawodów na poziomie kwalifikacji technika oraz zasad jakości zapewniania kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawców, ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne i rekomendacji do zmian przepisów prawa oświatowego.

Główne zadania realizowane w ramach projektu:

  1. Opracowanie wstępnej wersji modelowych programów praktycznej nauki
  2. Pilotaż i opracowanie ostatecznej wersji modelowych programów praktycznej nauki zawodu
  3. Opracowanie zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawców wraz z proponowanym narzędziem ich weryfikacji
  4. Opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwach oraz rekomendacji do zmian przepisów prawa oświatowego

Grupą docelową projektu są szkoły publiczne i niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych i placówki ogólnodostępne prowadzące kształcenie zawodowe: technika, szkoły policealne, centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia zawodowego i ustawicznego z obszaru całej Polski prowadzące kształcenie w zawodach w branży odzieżowo-tekstylnej.

Wartość projektu: 557 562,50 PLN