Rada Sektorowa

SEKTOROWA RADA DS. KOMPETENCJI MODA I INNOWACYJNE TEKSTYLIA

Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,

Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych

CEL PROJEKTU

umożliwienie oddziaływania przedsiębiorców z sektora przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów na dostawców usług edukacyjnych i rozwojowych, zarówno w sferze edukacji formalnej, jak i pozaformalnej oraz zbudowanie właściwego partnerstwa przedsiębiorstw z tego sektora z instytucjami rynku pracy poprzez powołanie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji Sektora Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów w terminie 10.2016-06.2023.

Liderem w projekcie jest:

Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan

Partnerem

PIOT – Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego

Dzięki realizacji projektu przedsiębiorstwa będą dostarczać wiarygodnych danych o potrzebnych kwalifikacjach w reprezentowanym przez siebie sektorze. Pozwoli to na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

W ramach projektu planuje się zaangażować do współpracy 65 przedsiębiorców i 30 instytucji.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji dla Sektora Przemysłu Mody i innowacyjnych Tekstyliów stanowi odpowiedź na zdiagnozowane problemy i bariery w sektorze przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów.

Działania Rady Sektorowej umożliwią oddziaływanie przez przedsiębiorców na dostawców usług edukacyjnych i rozwojowych, zarówno w sferze edukacji formalnej, jak i pozaformalnej oraz zbudowanie właściwego partnerstwa przedsiębiorstw z instytucjami rynku pracy, gdzie przedsiębiorstwa będą dostarczać wiarygodnych danych o potrzebnych kwalifikacjach w reprezentowanych przez siebie sektorach. Pozwoli to także na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE

  1. Powołanie i Działania Rady Sektorowej
  2. Opracowanie rekomendacji w obszarze edukacji dla sektora
  3. Współpraca w zakresie zintegrowania edukacji z przedsiębiorcami
  4. Prowadzenie bieżących badań sektora w odniesieniu do zmian legislacyjnych, sytuacji sektora, rynku pracy, systemu kształcenia
  5. Prowadzenie akcji informacyjnej i promocyjnej dla sektora dla instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy i partnerów społecznych
  6. Identyfikacja potrzeb i opracowanie rekomendacji dla tworzenia sektorowej ramy kwalifikacji

SKŁAD PREZYDIUM RADY

Aleksandra Krysiak

Przewodnicząca Rady/ Animator

Elżbieta Czernik

Wiceprzewodnicząca Rady

Bogusław Słaby

Animator Rady

Marzanna Lesiakowska-Jabłońska

Grupa Robocza 1 – ds programów nauczania

Tadeusz Wawrzyniak, Dariusz Zając

Grupa Robocza 2 – ds kontaktów z przedsiębiorcami, szkołami przemysłu mody i władzami lokalnymi

Janusz Moss, Ireneusz Chabrowski

Janusz Moss / Ireneusz Chabrowski

DOKUMENTY