Sektorowa Rada ds. Kompetencji Moda i Innowacyjne Tekstylia

Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,

Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych

CEL PROJEKTU

umożliwienie oddziaływania przedsiębiorców z sektora przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów na dostawców usług edukacyjnych i rozwojowych, zarówno w sferze edukacji formalnej, jak i pozaformalnej oraz zbudowanie właściwego partnerstwa przedsiębiorstw z tego sektora z instytucjami rynku pracy poprzez powołanie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji Sektora Przemysłu Mody i Innowacyjnych Tekstyliów w terminie 10.2016-06.2023.

Liderem w projekcie jest: Związek Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan

Partnerem PIOT – Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego

Dzięki realizacji projektu przedsiębiorstwa będą dostarczać wiarygodnych danych o potrzebnych kwalifikacjach w reprezentowanym przez siebie sektorze. Pozwoli to na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

W ramach projektu planuje się zaangażować do współpracy 65 przedsiębiorców i 30 instytucji.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji dla Sektora Przemysłu Mody i innowacyjnych Tekstyliów stanowi odpowiedź na zdiagnozowane problemy i bariery w sektorze przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów.

Działania Rady Sektorowej umożliwią oddziaływanie przez przedsiębiorców na dostawców usług edukacyjnych i rozwojowych, zarówno w sferze edukacji formalnej, jak i pozaformalnej oraz zbudowanie właściwego partnerstwa przedsiębiorstw z instytucjami rynku pracy, gdzie przedsiębiorstwa będą dostarczać wiarygodnych danych o potrzebnych kwalifikacjach w reprezentowanych przez siebie sektorach. Pozwoli to także na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE

 1. Powołanie i Działania Rady Sektorowej
 2. Opracowanie rekomendacji w obszarze edukacji dla sektora
 3. Współpraca w zakresie zintegrowania edukacji z przedsiębiorcami
 4. Prowadzenie bieżących badań sektora w odniesieniu do zmian legislacyjnych, sytuacji sektora, rynku pracy, systemu kształcenia
 5. Prowadzenie akcji informacyjnej i promocyjnej dla sektora dla instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy i partnerów społecznych
 6. Identyfikacja potrzeb i opracowanie rekomendacji dla tworzenia sektorowej ramy kwalifikacji

SKŁAD PREZYDIUM RADY

 • Aleksandra Krysiak – Przewodnicząca Rady/ Animator
 • Elżbieta Czernik – Wiceprzewodnicząca Rady
 • Bogusław Słaby – Animator Rady
 • Stanisław Wolski – Grupa Robocza 1- ds Promocji
 • Marzanna Lesiakowska-Jabłońska – Grupa Robocza 2 – ds programów nauczania
 • Tadeusz Wawrzyniak, Dariusz Zając – Grupa Robocza 3 – ds kontaktów z przedsiębiorcami, szkołami przemysłu mody i władzami lokalnymi
 • Janusz Moss / Ireneusz Chabrowski – Przedstawiciele Zespołu Eksperckiego

Lista członków Rady Sektorowej ds. Kompetencji Moda i Innowacyjne Tekstylia

Rada Sektorowa – członkowie

Dokumenty