Category: Blog

Polska Izba Przemysłu Skórzanego Interweniuje W Sprawie Programu Polski Ład

W związku z procedowanym obecnie projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 lipca 2021 roku, zwróciliśmy się do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Tadeusza Kościńskiego o uwzględnienie naszego stanowiska w sprawie ustawy Polski Ład, w szczególności w kontekście przepisów zwiększających składkę zdrowotną opłacaną przez przedsiębiorców i osoby samozatrudnione do 9%.

 

Z licznych konsultacji, jakie odbyliśmy z właścicielami firm zrzeszonych w naszej Izbie lub          z nią współpracujących wynika, że podniesienie składki jest odbierane jako niemal 50-procentowa podwyżka podatku dochodowego. Dla małych, rodzinnych firm produkcyjnych, które w naszej branży dominują, będzie to poważny czynnik hamujący ich rozwój czy też przyczyniający się do ich likwidacji. Od wielu już lat klimat gospodarczy jest niekorzystny dla naszego sektora. Rynek kieruje się głównie zasadą szybkiego zysku – liczy się wielkość zainwestowanego kapitału i niska cena zakupu towaru. To daje przewagę dużym sieciom handlowym, specjalizującym się w imporcie towarów konsumpcyjnych, głównie z rynków azjatyckich. Polskie firmy, które przetrwały na rynku, muszą sprostać tej konkurencji, oferując przy tym obuwie lepsze jakościowo, o lepszych własnościach użytkowych niż większość towarów importowanych.

 

Dodatkowo, ostatnie dwa lata były szczególnie trudne, z uwagi na spadek konsumpcji związany z pandemią i okresowymi zamknięciami całych działów gospodarki. Podniesienie stawki podatku może być dla wielu firm sygnałem do zakończenia działalności.

 

Przedsiębiorcy, w przeciwieństwie do osób zatrudnionych, muszą najpierw firmę stworzyć, zainwestować w nią i ponieść szereg ryzyk związanych z jej utrzymaniem. Dotychczasowa formuła opłacania składki zdrowotnej stanowiła zachętę do podejmowania działalności gospodarczej i akceptowania wyżej wymienionych okoliczności związanych z zakładaniem        i prowadzeniem własnej firmy. Formuła zaproponowana w Polskim Ładzie bezpowrotnie taką wartość dodaną likwiduje.

 

Apelujemy tu o pomoc dla rodzimych firm, a nie tworzenie kolejnych barier na ścieżce ich rozwoju i wzrostu:

– jesteśmy ważni dla gospodarki, gdyż tworzymy miejsca pracy w regionach, do których rzadziej dociera duży kapitał i wysokie technologie,

– stabilizujemy rynek pracy w naszych regionach, co jest szczególnie ważne w sytuacjach kryzysowych, jak to ma miejsce w obecnym stanie pandemii COVID-19,

– nasze produkty wytwarzane są w Polsce z dobrych jakościowo surowców i w odróżnieniu od tanich towarów importowanych, spełniają warunki rozporządzenia REACH regulującego dopuszczalny poziom szkodliwych substancji chemicznych w obuwiu i wyrobach skórzanych. Istnieje wiele specjalistycznych publikacji wskazujących na bezpośredni związek zwiększonych nakładów na ochronę zdrowia w wyniku używania dóbr konsumpcyjnych obarczonych substancjami szkodliwymi dla zdrowia konsumentów,

– dzięki temu, że istnieją rodzime firmy produkcyjne i bezpośrednio współpracujące z nimi lokalne sklepy, inaczej wyglądają ulice polskich miast. Stopniowa likwidacja rodzimych firm produkcyjnych, handlowych czy gastronomicznych może w przyszłości zamienić tętniące życiem fragmenty miasta w anonimowe ciągi komunikacyjne, odebrać im rangę miejsca przyjaznego dla mieszkańców lub walor atrakcji turystycznej.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, iż od wielu lat apelujemy o ograniczenie importu niskiej jakości, widząc w tym procederze zagrożenie dla zdrowia konsumentów oraz istotną przyczynę funkcjonowania luki vatowskiej i podatkowej.

W tym miejscu dziękujemy za działania podejmowane przez służby państwowe mające na celu ograniczenie wyżej wskazanych nieprawidłowości, takie jak lepszy nadzór nad funkcjonującymi w Polsce centrami obrotu hurtowego towarów pochodzących z krajów azjatyckich (Wólka Kosowska), wprowadzenie opodatkowania transakcji dokonywanych za pomocą platformy AliExpress, czy też zainicjowanie działań mających na celu wprowadzenie podatku cyfrowego i w konsekwencji zmuszenie gigantów technologicznych do odprowadzania podatków w kraju, w którym realizowane są transakcje i płatności.

Uważamy, że kontynuowanie tych działań przyniesie lepsze skutki dla budżetu niż dodatkowe opodatkowanie małych firm.

Co nowego w branży mody?

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Moda i Innowacyjne Tekstylia nie zwalnia tempa i cały czas pracuje na  rzecz sektora. Naszym nadrzędnym celem jest dostosowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji  pracowników  do dynamicznych zmian jakie zachodzą w sektorze.

W pierwszym kwartale 2021 roku dokonaliśmy podsumowań roku 2020 i zaplanowaliśmy  działania na rok bieżący.  Harmonogram działań Sektorowej Rady na  2021 rok trzeba było dostosować  do nowych realiów  związanych z pandemią COVID-19. Jesteśmy blisko branży, cały  czas  pozostajemy w kontakcie z  950 przedsiębiorstwami , 55 szkołami branżowymi, a lista  interesariuszy  sektora ciągle się  powiększa.

Rada Sektorowa  monitoruje sytuację w sektorze odzieżowo – tekstylno – skórzanym. Przedsiębiorstwa zgłaszają  nam trudności w funkcjonowaniu związane z sytuacją  pandemiczną. Najczęstsze problemy to:  utrata płynności finansowej, konieczność redukcji zatrudnienia, rosnący stan zapasów i brak możliwości powrotu do pełnego wykorzystania mocy produkcyjnych. Przedsiębiorstwa sektora mody od wielu lat mają  problem ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Rada sektorowa zbiera te informacje i opracowuje strategię działania, aby przyszli pracownicy byli dobrze przygotowani do zawodu. Mamy realny wpływ na system edukacji poprzez udział w pracach nad programem nauczania i włączanie przedsiębiorców w rozwój szkolnictwa. Dzięki działalności Rady branżowe placówki edukacyjne odnotowały wzrost naboru oraz większy wybór ciekawych praktyk i staży w przedsiębiorstwach. Najważniejszym czynnikiem w podniesieniu kompetencji kadr branży mody jest ścisła współpraca na linii szkoła – przedsiębiorca – władze lokalne i centralne. Tylko w taki sposób możemy dostosować  bazę dydaktyczną oraz kadrę nauczycielską, aby uczniowie mieli poziom kompetencji odpowiadający wymaganiom rynkowym. Oprócz kwalifikacji uzyskiwanych na poziomie szkoły branżowej ważne jest również ciągłe doskonalenie kadry. W związku z tym w latach 2018- 2020 przygotowane zostały Rekomendacje Rady na podnoszenie kwalifikacji i kształtowanie nowych umiejętności kadr: Przepis na Modę I oraz Przepis na Modę II. Przedsiębiorcy mogą uzyskać  w powyższych projektach aż 80% dofinansowania na dokształcanie kadr. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie operatora: https://hrp.com.pl/projekty/.  Do  końca kwietnia  w  projekcie Przepis na Modę I przedsiębiorstwa sektorowe wykorzystały pulę dofinansowania w wysokości  3 454 500,00 co stanowi 60,2%  przydzielonych środków, ze szkoleń skorzystało 458 pracowników sektora. Projekt Przepis na Modę II, rusza z końcem czerwca, do wykorzystania pula dofinansowania w wysokości 1 700 000,00

W dniu 25 marca 2021r. nasza Rada odbyła swoją  coroczną konferencję.

Omówiono  sytuację  producentów odzieży, tekstyliów, obuwia i skóry  oraz  jednostek edukacyjnych w dobie pandemii i działania podjęte przez Radę w celu łagodzenia skudów pandemii i ochrony   miejsc pracy w sektorze, przedstawiono programy szkoleń współfinansowane przez  UE dla kadr sektorowych, w dyskusji przedsiębiorcy  z jednostkami edukacyjnymi wymieniały  doświadczenia w zakresie współpracy, tworzenia klas autorskich i nawiązywania porozumień a przede wszystkim w zakresie organizacji praktyk szkolnych w przedsiębiorstwach w dobie pandemii. Pan Jerzy Osika przedstawił autorski wykład – Jak odnieść sukces w sprzedaży wielokanałowej np. pop-up store,  e-commerce, sklepy tradycyjne  w    zmieniającej się rzeczywistości jako odpowiedź na  jakże aktualne w dobie pandemii pytanie – jak i gdzie sprzedawać wyroby sektorowe wobec porwanych i ograniczonych kanałów dystrybucji w dobie pandemii. W ramach spraw organizacyjnych przyjęto nowych członków do Rady i przedstawiono aktualizację Regulaminu Rady do akceptacji Rady, oraz przyjęto harmonogram  działań rady na rok 2021 a nim m.in.: debata sektorowa WOKÓŁ PROMOCJI SEKTORA, uaktualnienie rekomendacji o zmiany bieżące w obszarze sektora, organizacja  Dni Kariery , wystawiennictwo na imprezach branżowych, publikacja artykułów sponsorowanych, produkcja filmów, wydanie informatorium Rady, stała współpraca z interesariuszami sektora w sprawach bieżących.